استفاده از زنجیر یا قالده

 • قبل از شروع تعالیم و تمرینات شما نیاز به یک قالده و زنجیر دارید .
 • اندازه قالده بستگی به جثه حیوان و یا به عبارت بهتر بستگی به اندازه سر وی دارد .
 • بهتر استت برای چند روز قالده را به گردن حیوان بسته و به حال خود رها کنید تا حیوان به آن عادت کند چون سگ برای اولین بار با بستن قالده بخصوص توله ها بی قراری می کنند .
 • بعد از اینکه سگتان به قالده عادت کرد انتهای زنجیر آن را گرفته و مدتی با وی قدم بزنید .
 • به مرور زمان ، میزان کنترل خود را افزایش داده و تسلط خود را به حیوان اعمال کنید.
 • برای اینکه کنترل سگ خود را بدست بگیرید ابتدا باید جوری رفتار کنید تا تنها سگتان از شما حرف شنوی داشته باشد ، این کار مستلزم این است که تنها یک نفر به سگتان غذا بدهد تنها یک نفر به او فرمان دهد تا سگ برای فرمانبرداری آماده شود .
 • هر موقع با فشار قالده و یا تغییر جهت آن ، سگ به سمت مورد نظر شما حرکت کرده و در واقع پاسخ صحیح به قالده بدهد ، زمان آموزش سگ فرا رسیده است .پت شاپ آنلاین سبدنو اهواز
 • در موقع انتخاب قالده باید دقت کنید که نوع قالده با نژاد سگتان همخوان باشد مثال اگر سگ شما یک سگ ظریف استت هرگز از نوع زنجیر استفاده نکنید ، زیرا موجب درد و ناراحتی حیوان خواهد شد . قالده را باید طوری به گردن سگ ببندید که زیاد تنگ نباشد و در گردن او براحتی بچرخد .

آموزش ادرار و مدفوع کردن به سگ

 • برای کسانی که تازه صاحب سگ شده اند و در نتیجه در امر نگهداری سگ مبتدی هستند توالت کردن نا به جا معضل بزرگیست ، اما با کمی صبر و حوصله می توان آن را حل نمود .
 • سگ ها معمول تمایل دارند در جاهایی که خودشان یا سایر سگ ها توالت کرده اند اقدام به ادرار و مدفوع نمایند . بنابراین اگر برایشان ممکن باشد به چنین محل هایی خواهند رفت.
 • توله سگ ها به طور حتم پس از نوشیدن مایعات یا بیدار شدن از خواب و در عرض نیم یا یک ساعت پس از خوردن غذا ادرار یا دفع مدفوع می کنند ، لذا در این موقع حیوان را به محلی که برای توالت کردن در نظر گرفته اید منتقل کنید و نگهدارید.
 • محل توالت کردن ممکن است قسمتی از منزل که توسط روزنامه پوشیده شده باشد یا اینکه محلی خاص برای حیوان تعبیه شده باشد.پت شاپ آنلاین سبدنو اهواز
 • قبل و بعد توالت کردن با توله سگ بازی کنید و در حین حال کلمات خاصی را به زبان بیاورید . این کلمات بعدها بته عنوان فرمان یا عالمتی جهت توالت کردن به کار خواهد رفت ، اما دقت کنید که این فرمان یا فرمانهای دیگر کامال متفاوت باشند
 • اگر شما به سگ مهلت دادید تا از خانه خارج شود و عمل دفع را انجام دهد ولی سگ پس از بازگشت به خانه زمین یا فرش را کثیف نمود ، بایستی به او بفهمانید که کارش اشتباه بوده و با گفتن واژه ی “بد” حیوان را سرزنش نمایید . چندین با این واژه را تکرار کنید و سپس با عجله او را به بیرون از خانه ببرید . اگر باز بیرون خانه مدفوع کرد او را تشویق کنید .
 • اگر تازه صاحب یک توله سگ شدید ، تعطیالت آخر هفته  را به آن اختصاص دهید و کل روز را جهت تربیت و تعلیم توالت رفتن صرف کنید .
 • اگر شتتما در زمان بیدای توله ستتگ آن را تحت نظر قرار دهید و محل مورد نظرتان جهت دفع کردن را به حیوان نشان دهید ، توله سگ در دفعات از آن محل برای دفع ادرار و مدفوعش استفاده خواهد نمود .
 • از تنبیه توله سگ هایی که به اشتباه در جاهای ممنوع توالت می کنند اجتناب کنید و به جای تنبیه کردن واژه های “بد” یا کلمه ی “نه” را چندین بار با لحنی عصبانی تکرار نمایید .
 • توله سگ هایی که به طور آزادانه درخانه رفت و آمد دارند معمواً درجاهای ممنوع نیز توالت می کنند. برای جلوگیری از این کار آنها ، وقتی احساس می کنید حیوان آماده ی دفع کردن است او را به حیاط ببرید و در جای خاصی که کف آن از سایر قسمت ها متمایز است قرار دهید ؛ حیوان خیلی سریع به این محل عادت می کند.
 • سعی کنید یه کیسه زباله همراه خود داشته باشید تا بمحض دفع کردن سگ با دستکش مدفوع او را برداشته او را در سطل ذباله بیاندازید.پت شاپ آنلاین سبدنو اهواز
 • ایستادن پشت در مشخصه این است که سگ می خواهد جهت توالت کردن به خارج خانه برود.
 • سگها دوست دارند در محل قبلی شان توالت کند ، لذا با بو کشیدن آن محل را پیدا می کنند.
 • وقتی ستگ در حال توالت کردن استت،با گفتن کلماتی تحسین برانگیز آفرین ، سگ را تشویق به این کار نمایید.
 • افرادی که صتاحب ستگ های کوچک خانگی هستند نیز تمایل دارند با وجود اینکه سگ توالت کردن روی روزنامه یا داخل جعبه توالت را یاد گرفته است به خارج خانه برود.
 • قبل از اینکه به سگ یاد دهید جهت توالت کردن به خارج از خانه برود استفاده از روزنامه را در خانه به حیوان بیاموزید .
 • به منظور تعلیم توالت در خارج خانه،ابتدا روزنامه و جعبه توالت را به خارج از خانه منتقل کنید و هنگامی که احساس کردید زمان توالت کردن توله سگ فرا رسیده است آن را به خارج خانه هدایت کنید و در محل مورد نظر قرار دهید .
 • توله ستتگ به کمک قدرت بویایی اش محل توالت کردن را پیدا می کند و ازم نیستتت شتتما خودتان را به زحمت بیاندازید
 • توله ستتگ پس از مدتی به این محل عادت می کند، پس دقت کنید اگر محل مناستتب استتت توله ستتگ را تشویق به تکرار و اگر محل مناسب این کار نیست آن را دعوا کنید.
 • روزنامه ای که برای تشخیص محل توالت در خارج خانه قرار داده اید را به تدریج کوچک و کوچکتر کنید تا اینکه سرانجام کامال آن را بردارید .
 • در صتورت استفاده از جعبه نیز موادی را که در کف جعبه توالت قرار می دادید کم کم خارج کنید و بعد از گذشت چند روز جعبه را بردارید .
 • با گذشت زمان شما هر روز قسمتی از مواد جانبی موجود در محل توالت را بردارید تا اینکه نهایتا تنها زمین یا سبزه باقی بماند . بعد از سپری شدن این مدت باید سگتان کامال تربیت شده باشد.
 • به طور حتم وقتی شما روزنامه را از خانه به حیات آوردید باید آن را با قرار دادن چند قطعه سنگ در گوشه هایش ثابت کنید تا باد آن را حرکت ندهد.پت شاپ آنلاین سبدنو اهواز
 • اگر شما صاحب سگ بالغی شدید که راه و رسم زندگی در خانه را آموزش ندیده است ، با آن حیوان مانند یک توله سگ رفتار کنید .
 • توله سگ ها بعد از غذا خوردن ، آب خوردن ، قدم زدن یا بازی کردن توالت می کنند .
 • قبل از واکسن زدن به توله سگ ، حیوان را به خیابان نبرید چرا که امکان ابتال به بیماریهای واگیر دار وجود دارد . لذا استفاده از روزنامه برای افرادی که در آپارتمان زندگی می کنند مفید خواهد بود
 • محوطه کوچکی را در نظر بگیرید و تمام این محوطه را از چندین ایه روزنامه بپوشانید و صبر کنید تا توله سگ از آنها استفاده نماید.
 • روزنامه های خیس شده را با روزنامه های خشک تعویض کنید . این کار را یک یا دو روز ادامه دهید سپس یک قسمت کوچک از محلی را که به وسیله ی روزنامه پوشانده شده بدون روزنامه بگذارید ؛ به این امید که توله سگ در آن محل ادرار نکند .
 • اگر توله سگی محل را خیس کرد به او توجه دهید ؛ حیوان را روی روزنامه بگذارید تا بفهمد که تنها محلی که می تواند ادرار کند روی روزنامه است .پت شاپ آنلاین سبدنو اهواز
 • به مرور زمان وقتی توله سگ دلیل پوشانده شده زمین را با روزنامه فهمید می توانید فضایی را که از روزنامه پوشانده شده محدودتر کنید و مرتب روزنامه خیس شده را تعویض نمایید تا زمانی که توله سگ آنقدر بزرگ شود که بتواند به خیابان برود
 • معملا در شب برای توله سگ راحت تر است که آب نخورد زیرا به حیوان کمک خواهد کرد که ادرار خود را کنترل کند ؛ بنابراین حداقل دو ساعت قبل از خواب به توله سگ آب ندهید و حتما قبل از خوابیدن سگ را به بیرون ببرید و یا از روزنامه استفاده نمایید.
 • بو کشیدن زمین اولین نشانه ی تمایل سگ به ادرار کردن می باشد . بنابراین شما تنها چند ثانیه وقت دارید که توله سگ را روی روزنامه قرار دهید. به سرعت سگ را بلند کنید و روی روزنامه بگذارید .
 • روزنامه به دلیل قابلیت جذب با بهترین وسیله برای این منظور است.
 • بهتر است به منظور تشویق سگ به ادرار کردن ، از قطره هایی که به این منظور ابداع شده است قطره های تعلیم ادرار که در کلینیک های دامپزشکی قابل تهیه هستند استفاده کنید .
 • به این صورت که چند قطره از محلول مذکور را بر روی کاغذ روزنامه بریزید و در هنگام دفع ، توله را بر روی این روزنامه ببرید . به این ترتیب و به مرور زمان ، توله محل ادرار را خواهد شناخت.
 • در اینجا متذکر می شویم که بعضی از توله سگها ذاتا از اینکه روزنامه ای در زیر پایشان باشد متنفرند بنابراین به این توله ها بهتر است سریعا روش توالت کردن در خارج خانه را بیاموزید.
 • توله سگ را در اتاقی که به آسانی قابل تمیز شدن است محبوس نمایید و کف اتاق را با روزنامه مفروش کنید وقتی توله سگ به توالت کردن در یک نقطه عادت کرد سایر روزنامه ها را بردارید . شما می توانید تدریجا روزنامه ها را برداشته و سرانجام تنها از یک ورق روزنامه استفاده کنید.پت شاپ آنلاین سبدنو اهواز
 • به منظور آموزش ادرار کردن در بیرون از منزل ، در یتک روز خوب و آفتابی روزنامه را در خارج خانه قرار دهید. روز بعد روزنامه را به طورکل بردارید . به طور حتم سگ جهت توالت کردن به خارج خانه خواهد رفت . پس از انجام این کار حیوان را تشویق به عمل انجام شده اش نمایید مراقب باشید سگ دوباره جهت پیدا کردن روزنامه به طرف در خانه بر نگردد.

آموزش واژه بشین به سگ

 • اولین درس خیلی مهم در عین حال بسیار ساده ، تعلیم نشستن است که باید در رگ و خون حیوان عجین شود.
 • واژه ی بنشین باید بصورت سحر آمیزی حیوان را با کمال قدرت در هرحالت که هست در جایش بنشاند.
 • فراگرفتن این درس مخصوصا به جهت حفظ جان حیوان در خیابان و معابر و رفت و آمد اتومبیل ها بسیار مهم و ضروری است .

طریقه تعلیم

– در ابتدا ستگ را در طرف چپ خود قرار دهید و زنجیرگردنش را با دست راست بگیرید بطوری که سگ بایستی در موقع تعلیم تمام دروس در طرف چپ مربی واقع گردد.
– این یک سنت قدیمی است که مربیان اولیه سگ های پلیس و گارد توصیه و ترویج نموده اند با این طریق که ستگ نگهبان را همیشه طرف چپ و با دست چپ هدایت می کردند و دست راست را برای استعمال اسلحه آزاد می گذارند و از آن موقع طرف چپ طرفی است که بایستی سگ در آنطرف قرار گیرد.
– زنجیر قالده را طوری نگهدارید که در مواقع لزوم بتوانید با کشیدن آن حیوان را تنبیه نمائید.
– با دست چپ بطور مالیم اندکی به گردن حیوان بطرف پایین فشار بیاورید و در همان لحظه کامل واضح و آشکار و با صدای بلند بگوئید بنشین و نام حیوان را بلفاصله ذکر کنید و به این شکل حیوان می فهمد که درس را صحیح انجام داده که مورد تشویق قرار گرفته است.
– اگر سگ به جای اینکه روی پاهایش بنشیند خودش را روی زمین پهن کرد نباید دیگر با دست فشار داد بلکه بایستی با کمک انگشتان پنجه های حیوان را مانند چنگال روی زمین قراردهید و به این طریق نشستن روی پاها را به او بیاموزید.پت شاپ آنلاین سبدنو اهواز
– بعد از آشتنایی سگ با این درس به تدریج تمام وسائل تعلیم این درس از قبیل کشیدن زنجیر و یا فشار با دست به گرده حیوان متروک می گردد و بعد از تمرین های مکرر مالحظه می شود که حیوان بمحض شنیدن کلمه بنشین بدون استعانت مربی خود بخود در جایش می نشنید.
– از فحش دادن و خشونت و تنبیه کردن در موقع تعلیم کامال بپرهیزید فقط با حوصله و بردباری و نوازش میتوان تعلیم را کامال صحیح انجام داد.

آموزش همقدم یا همگام شدن حیوان با مربی

 • بهترین موقع برای تعلیم این درس زمانی است که حیوان از یک گردش طوانی برمی گردد زیرا در این موقع بعلت راه پیمائی از شدت شیطنت و شلوغ کاری آن را از کاسته شده و به اصطالح رام و آرام شده است .
 • برای تعلیم این درس سگ را باید در طرف چپ قرار داد و تعلیم را شروع نمود.
 • محل تعلیم این درس باید در کنار دیوار و یا نرده باغ و امثال آن انتخاب گردد.پت شاپ آنلاین سبدنو اهواز
 • زنجیر سگ را که قبال زنجیر و قالده شده است بایستی با دست راست محکم گرفت و با دست چپ سگ را به راه رفتن هدایت کرد.
 • سگ باید در طرف چپ مربی و طرف راست دیوار و یا نرده قرار گیرد بطوریکه حیوان مابین مربی و دیوار با فاصله نسبتا کم واقع گردد ) دیوار و یا نرده باغ مانع انحراف حیوان به طرف چپ میگردد ( و در این حالت و موقعیت سگ باید طوری قرار گیرد که فقط سر و گردنش جلوتر از مربی واقع شود.
 • اگر در موقع تعلیم راه رفتن و حتی توقف حیوان جلوتر و یا عقب تر از حالت مذکور واقع گردید می توان بوستیله کشیدن زنجیره قالده حرکت و یا توقف حیوان را تنظیم نمود و چون موقعی این درس بطور صحیح انجام می شود که حیوان فقط سرو گردنش جلوتر از مربی واقع باشد لذا بایستی فوق العاده دقت نمود که جلو و عقبتر از حالت مذکور نرود.
 • اکنون که سگ به این حالت قرارگرفت باید شروع به قدم برداشتن نمود و برای اینکه حیوان فرمان این درس را بخوبی درک نماید باید شتتروع حرکت همیشه با پای چپ و گفتن کلمه برویم یا قدم رو و امثال آن آغاز گردد و فقط به این نکته دقت شود که از زمان شروع آموزش فقط یه کلمه انتخاب شود و از تعدد بکارگیری کلمات پرهیز شود زیرا همین کارهم سبب سردرگمی حیوان می شود .
 • نکته ای که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد که به هیچ وجه نباید از زنجیر قالده برای تنبیه و ترسانیدن حیوان استفاده نمود
 • هر موقع که ارام شد بوسیله کشیدن زنجیر حالت قدم و یا توقف سگ را بطریق مذکور تنظیم کنید.
 • باید خیلی با مالیمت و احتیاط زنجیر را بکشتید و این کار را انجام دهید و از محکم کشیدن زنجیر بمنظور تنیبه حیوان بپرهیزید.
 • هر موقع که زنجیر را به شرح مذکور برای تنظیم حالت و قدم سگ می کشید باید با صدای بلند بگوئید: قدم
 • قدم!! این درس را حیوان باید بقدری تمرین کند که هر موقع مربی و یا صاحبش پای چپش را جلو بگذارد و بگوید قدم رو او هم بی درنگ همگام با صاحبش به راه رفتن بطرز قدم مبادرت نماید و هر موقع که زنجیر را کشید و گفت بنشین و یا بایست فورا اطاعت نماید .پت شاپ آنلاین سبدنو اهواز
 • تمرین این درس باید تا هنگامی ادامه یابد که سگ بفرمان قدم رو بدون درنگ شروع به رفتن نموده و بمحض شنیدن فرمان بایست از حرکت باز ایستد و چنانچه از عهده انجام این درس بخوبی بر آمد بایستی تمرین را مدتی در محل آزاد و بدون مانع )دیواریا نرده( انجام داد و سپس به تدریج مدتی هم بدون زنجیر با او تمرین نمود.
 • نوازش بعد از انجام هر فرمان فراموش نشود.
 • از تنبیه بی موقع و یا دشنام و آهنگ عصبانی و خشن در غیر موقع لزوم باید پرهیز نمود.
 • بعد از هر فرمان فراموش نشود که نام سگ با صدای بلند ذکرشود.

آموزش حرکت آمد و رفت ( بیا و برو )

 • برای فرا گرفتن این درس از همان زمان تولگی و شیرخوارگی در سگ استعداد کافی موجود است و از همان زمان که سگ هر دفعه به میل خود بطرف شخص می آید باید گفت: بیا.
 • وقتی که نزدیک آمد خیلی زیادتر از معمول ازم است او را نوازش نمود.
 • این بهترین و طبیعی ترین طریق تعلیم این درس و آمدن سگ نزد صاحبش می باشد
 • چنانچه از همان زمان شیرخوارگی و تولگی که هنوز موقع تربیت سگ نرسیده است به این ترتیب عمل شود سگ کامال طبیعی به این کار عادت نموده است و عالوه بر اینکه از زحمات تعلیم این درس در آینده کاسته می شود.

طریقه تعلیم :

– ابتدا سگ را زنجیر قالده نموده ( مخصوصا در این موقع بایستی از بند بلند 51 تا 02 متری که قبال شرح آن داده شده است بجای زنجیر استفاده گردد ).پت شاپ آنلاین سبدنو اهواز
– باید ستگ را تا فاصتله ای درحدود طول بند مذکور ازمربی دور نمود و باید با صدای بلند گفت : بیا مثال بیا جسی !!!!
– اگر در این موقع حیوان توجهی به فرمان ننمود بایستتی اندکی بند قالده را تکان داد و آهستته بطرف خود کشید.
– اگر سگ فرمان را خوب اجرا نمود باید فورا او را نوازش کرد و اگردر اجرای فرمان تاخیر نمود بایستی بوسیله بند قالده او را آهسته بطرف خود هدایت نمود ولی نباید حیوان را با زور کشید
– در همین موقع بایست با دست راست او را به آمدن اشاره و ترغیب نمود.
– فراموش نشود که در موقع ادای فرمان نام حیوان بالفاصله بعد از کلمه فرمان گفته شود مثال : بیا جسی !!!
– در موقع تمرین این درس هیچوقت نباید مربی بطرف حیوان برود زیرا در این صورت سگ تصور می کند که تمرین تمام شده است و اکثرا نتیجه مطلوب حاصل نمیگردد.
– موقعی که این درس با کمک بند قالده انجام شتد و شاگرد باهوش تا حدی فرا گرفت مدتی هم تمرین باید بدون بند قالده اجرا گردد و چنانچه در این موقع در انجام فرمان تاخیر و یا لجاجتی نمود باید زنجیر پرتاپ را بطرفی پرت نمود و به حالت قهر چند قدمی از او دورشد.
– مجددا با حوصله بیشتری تمرین را تکرار می کنیم تا اینکه این درس را بخوبی بیاموزد.

آموزش جلوگیری از پریدن حیوان برای ابراز عالقه

 • سگها اغلب برای اظهار محبت عادت دارند که به سروکول صاحب خود بپرند.
 • مخصوصا موقعی چند دقیقه شخص را ندیده باشند در این موقع با این عمل خود در حقیقت می خواهند ابراز محبت بیشتتری نموده باشند درست مثل انسانی که رفیق خود را مدتی ندیده است چطور با دست به شانه اش می زند.
 • این حیوان هم با پریدن به شتانه ها و سترو کول صاحبش خوشحالی خود را از دیدن او ابراز میدارد غافل از اینکه با پنجه های آلوده و کثیفش لباس صتتاحب خود را کثیف و آلوده می نماید و صتتاحب حیوان از این موضوع احساس نارضایتی میکند در حالی که حیوان توقع محبت و مهربانی دارد لذا باید حیوان این عادت را ترک کند .

اولین روش تعلیم  :

–  موقعی که ستگهای نسبتا بزرگ جثه کامال دوستانه به سرو کول شخص می پرند و احیانا گونه انسان را می لیستتند بایستتتی در یکجا ثابت ایستتتاد و با کمال دقت و احتیاط ستتگ را به روی دو پای عقبش برگرداند و بموازات این عمل باید با آهنگ محکم گفت : اه اه و با کمال احتیاط با کف دست او را از این کار منع نمود.
 
–   حیوان تقصیری ندارد نمیداند که ناخن پنجه هایش تا چه حد انسان را ناراحت و لباسش را کثیف می کند. با تمرین این درس بتدریج احساس خواهد نمود که پرش او به سرو کول صاحبش مورد رضایت نیست و کم کم این عمل را ترک خواهد نمود.

دومین روش تعلیم  :

موقعی که حیوان می خواهد بپرد در حالتی که زانوی پای راستتت را در مقابل او بمنظور مانع ازپرش خم نمائید با کف دست او را از این عمل بازدارید و با صدای محکم بگوئید : نه .

سومین روش تعلیم :

طریقه سوم را معموا برای سگهای کوچک جثه بکار می برند و باید قبل از اینکه سگ مجال پرش را پیدا کند دست را بسوی او دراز نمود و او را نوازش داد به این طریق سگهای کوچک این عمل و عادت را به تدریج ترک خواهند نمود. فراموش نشتتود که در طریق تعلیم اول و دوم هر دفعه با عمل نوازش تمرین خاتمه می پذیرد

آموزش دراز کشیدن به پهلوها  بخواب و پاشو

 • دراز کشیدن روی زمین و یا خوابیدن عمل تکمیلی درس اول نشستن است.
 • عمل خوابیدن و یا دراز کشیدن روی زمین که با فرمان بخواب بوسیله حیوان اجرا و انجام میگردد اغلب بسیار ستودمند واقع خواهد شد دانستن این هنر در خانه زیاد مورد استفاده نخواهد شد زیرا در منزل همان تعلیم نشستن برای او کافی خواهد بود که با عمل بخواب یا همانجا بمان تکمیل می شود.
 • سگی که اطاعت از این فرمان را بخوبی بیاموزد اغلب اتفاق میافتد که اگر صاحبش او را از این حالت آزاد نکند ساعتها بدون حرکت به حالت دراز کش در جای خود میماند.
 • اغلب اشخاصی که سگهای تربیت شده دارند و این هنر را بخوبی آموخته اند حکایاتی از این قبیل برای سگ خود تعریف می کنند و از انجام این هنر سگ خود احساس غرور می نمایند.
 • ابتدا زنجیر قالده را زیر پای خود قرار دهید بطوریکه بتوانید در موقع لزوم زنجیر را باا و پایین بکشید سپس با یک دستت زنجیر را آهسته بکشید و با دست دیگر حیوان را بطرف زمین ) حالت خوابیدن ( خم و هدایت نمائید و در این موقع کامال واضح با آهنگی محکم بگوئید : بخواب!!!
 • بخواب وقتی حیوان خوابید او را به همین حالت نوازش کنید و اگر حیوان سرکشی می کند باید او را قدری آهسته بطرف زمین فشار دهید و پنجه های جلویش را بطرف خود دراز کنید و به همین صورت این تمرین را مکرر اجرا نمائید.
 • در این درس اگر حراست و پاسبانی شیئی را که بوی صاحبش را بدهد به او واگذار کنید تعلیم را بهتر و زودتر فرا می گیرد زیرا ذوق و حس تملک و خوشتتحالی که از این کار به او دستتت میدهد و جزء غرایز ذاتی این حیوان میباشد تحریک گشته و به انجام این تمرین ترغیب می شود.
 • مثال هنگامی که برای خرید به فروشگاهی می روید و یا به بانک و پستخانه و امثال آن مراجعه می کنید و دراین موقعیت نمی توانید سگ خود را به داخل محوطه مزبور ببرید و او بایستی بیرون در منتظر بماند ابتدا یک دستتکش کهنه و یا نظائر آنرا در مقابل حیوان قرار دهید و آهستته آهسته عقب عقب از او دور شوید و درهمین حالت فرمان بخواب یا از جایت تکان نخور و یا همانجا بمان را تکرار کنید.
 • البته این تمرین را ابتدا با زنجیر قالده و یا بند و قالده اجرا نمائید اگر حیوان خواستتت همراه بیاید با گفتن کلمه نه و پرتاب او را متوجه عمل غیر مجازش نمائید. در این تمرین هیچوقت نباید او را از فاصتله دور صدا کرد بلکه بایستی همیشه از هر کجا هستید نزد او مراجعت نموده و او را همراه ببرید.
 • سگ نباید به هیچ وجه جرات کند از مقابل شیئی که حراست آن به او واگذار شده است دور شود.
 • تمرین این درس که بسیار مهم و قابل دقت است بایستی مرتب و در ابتدا با زنجیر و قالده و فواصل کم انجام دهید تا اینکه به تدریج بتوانید با فواصل زیادتر و بدون زنجیر و بند قالده و مدت بیشتر تمرین نمائید.
 • فراموش نکنید بعد از انجام هر تمرین آن را نوازش کنید و بعد کلمه فرمان نام حیوان را ذکر نمائید.

آموزش رها کردن و گرفتن ( ول کن یا بده )

آموزش دستور رها کردن یا گرفتن :

 • از همان روزهای اول بایستی سگ عادت کند به اینکه صاحبش همیشه حق دارد هر چیزی حتی استخوانی را که بسیار دوست دارد از مقابل او بردارد.
 • اگر این حقیقت را از ابتدای تولگی درک نمود تعلیم این درس کار مشتکلی نخواهد بود و آن بایستی فرمان بده و یا ول کن را بدون چون و چرا و قید و شرط اطاعت و اجرا نماید.
 • همیشه اتفاق می افتد که شخص ناچار می شود ضرورتا شیئی را از مقابل سگ و حتی سگان بزرگ دور نماید و حتی از دهان آن خارج کند مثال موقعی که حیوان طعمه و یا شیئی مشکوک و مسمومی را به دندان گرفته باشد

طریقه عمل :

–  بگذارید حیوان شیئی را برای شما بیاورد آن وقت خود را خم کرده با دست راست برای گرفتن آن شیئی بطرف حیوان دراز کنید و با آهنگی محکم بگوئید : بده!!! بده یا ول کن
 –  این فرمان را خشن تر و با کوبیدن پا بزمین ادا کنید و اگرحیوان در دادن شیئی مذکور سرسختی نمود فرمان را بطریق مذکور تکرار کنید و شیئی را از دهانش بگیرید.
– اگر باز هم در دادن شیئی مزبور تمرد کرد آنوقت با دست چپ قالده اش را بگیرید و با دست راست دهانش را باز کنید ( به این طریق که از با پوزه اش را بگیرید و با انگشت لبش را بطرف دندانهایش فشاردهید ) و شیئی را از دهان خارج نمائید.
 –  این تمرین را باید آنقدر ادامه دهید تا بخوبی و بدون تامل و وقفه انجام و اجراء نماید.

آموزش گرفتن طعمه ازدست دیگران نخور و بخور

آموزش دستور نخور و بخور

 • اینکه سگ از خوردن طعمه از دستت دیگران اجتناب نماید مهمترین تعلیم و تربیتی است که بایستی یک سگ مخصوصا سگ پاسبان بیاموزد زیرا اغلب اتفاق می افتد اشخاصی سوء قصد مال و جان شخصی را دارند سعی می کنند کلیه موانع موجود را از سرراه خود بردارند و مهمترین آن موانع سگهای پاسبان می باشند.
 • متاسفانه میل و ذوق بدون اراده برای بلعیدن و خوردن غذا در هرحال در سگ زیاد می باشد مخصوصا زمانی که بوی مطبوعی شامه تیز این حیوان را نوازش دهد این میل طبیعی و ذوق ذاتی اغلب باعث مرگ سگ حتی آنهایی که خوب تربیت شده باشند گردیده است.
 • خیلی نادر است سگی از خوردن غذا و طعمه صرف نظر نماید لذا به این مناسبت بایستی حتی با زحمت و مشقت پشتکار زیاده از حد و خسته کننده سگ را علیرغم این میل باطنی بخوبی تربیت نموده و عادت داد که غیر از ظرف خود و دست صاحبش به هر عنوان و تحت هر شرایطی طعمه ای نخورد.
 • اگر ستگ از موقع تولگی عادت کنند که از ظرف مخصوص و محل معین و خاصی که بوسیله شخصی معین غذا داده میشتتود غذای خود را بخورند آموزش این درس تا حدی آستتانتر می شتتود ولی بهر حال باید توجه داشت که اگر از صد طریقه که برای تعلیم این درس به کار می برید یکی فقط یکی از آن طرق موثر واقع شود باز هم موفقیت قابل توجهی خواهد بود.
 • این درس باید بطرق مختلف قسمتی بوسائل عملی و قسمتی بوسیله بدمزه کردن طعمه انجام پذیرگردد.
 • نکته ی مهمی که وجود دارد این است که سعی شود در روش های مختلف از افراد مختلف استفاده شود زیرا حضور دائمی یک فرد در روشهای مختلف ممکن است حیوان را نسبت به آن شخص حساس سازد در حالی که استفاده از افراد غریبه مختلف آموزش بهتری برای یادگیری صحیح تر است .

روش اول :

– طریقه عمل به این صورت است که از آشنایی تقاضا کنید یک قطعه گوشت کباب شده را بوسیله چنگال به سگ عرضه نماید و درهمان لحظه ای که سگ طعمه را می قاپد با مواظبت کامل با نوک چنگال اندکی دهان و یا زبان حیوان را نیش بزند.
 
– دراینجا حیوان بعلت دردی که دراثرنوک چنگال حاصتتل می گردد ناراحت شتتده و در این حال موقعیت نامانوسی درک مینماید.
 
– این عمل را باید به فواصل کوتاه تکرار نمود و سپس با دست صاحبش همان لقمه را بدون اینکه آسیبی به او برسد به او بخورانید.
 
– در این موقع سگ حس می کند که بهترین و راحت ترین غذا و طعمه را همیشه می تواند از دست صاحبش بگیرد و از دست غریبه همیشه با درد همراه خواهد بود.

روش دوم

– از آشنایی تقاضا کنید در موقع لقمه دادن و در دهان لحظه قاپیدن بوسیله ای او را بترساند و بی خطرترین وسیله برای انجام این کار آب )آب پاشیدن بوسیله آبپاش (است. به این طریق که قطعه استخوانی را با دست چپ و سترنگ و یا آب دزدکی را که با آب پرشتده باشد با دست راست بگیرد و در همان لحظه ای که سگ استخوان را قاپید با سرنگ مزبور آب را به صورت او بپاشد. این عمل برای سگ غیر مانوس و نامطبوع خواهد بود مشتروط بر اینکه آب در گوش حیوان نرود ضرری نخواهد داشت. این عمل را چند مرتبه بطریق مذکور بوسیله شخص ناشناس باید تکرار نمود و سپس همان قطعه استخوان بوسیله صاحب سگ بدون استعمال آب دزدکی به سگ داده شود.

روش سوم

– راه بعدی ذائقه حیوان است به این طریق که قطعه گوشتی را با برگ افسطنین و یا کمی گرد فلفل ) و یا سایر موادی که در نتیجه تجربه شخصی سگ از آن متنفر است و ازخوردن آن اجتناب می کند البته در صورتیکهبرای سالمتی حیوان نامناسب نباشد ( آلوده نموده و در سر راه او قراردهید و یا بوسیله اشخاص ناشناسی به او داده شود.
 
– گوشتی که کمی کباب شده باشد برای این منظور انتخاب شود از همه بهتر است زیرا شامه سگ که بسیار حساس است در نتیجه بوی کباب تحریک می شود و بهتر به نتیجه خواهیم رسید.

– نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد آنستت که قطعه گوشت انتخاب شده نباید طوری کوچک باشد که حیوان دفعتا آنرا ببلعد و ذائقه او طعم غیرمطبوع طعمه را درک نکند.

– انتخاب طعمه در این مورد باید طوری باشد که حیوان مجبور به جویدن آن باشد.
 
– چون اشتخاص غریبه و یا افرادی که با قصتد سوء طعمه به سگ می دهند عادتا با دو انگشت شصت و ابهام طعمه را به ستگ عرضته مینمایند لذا باید صاحب سگ همیشه سعی و دقت کند که هیچ وقت و حتی یک مرتبه هم به این طریق طعمه ای به سگ ندهد و اگر احیانا و استثنائا ازم باشد که با دست به حیوان طعمه ای داده شود بایستی آنرا در داخل کف دست به او عرضه نمایید زیرا به این طریق اشخاص غریبه هیچ وقت قادر نخواهند بود که طعمه ای به سگ بدهند و اما برای تمرین این درس باید طعمه با همان دو انگشت ارائه شود که اگر حیوان درصدد خوردن برآمد با گفتن کلمات نه و دنبال آن او را از خوردن منع نمائید و بالفاصله همان قطعه را در کف دست خود به او عرضه نمائید و در این صورت وقتی حیوان لقمه را خورد فورا باید او را نوازش نمود.

 – این تمرین را باید روزهای متمادی تکرار نمود تا اینکه سگ بخوبی بیاموزد که به چه طریق مجاز است لقمه ای را غیر از ظرف غذایش از دست صاحبش بگیرد.

– هنگامی که این درس را بخوبی تعلیم گرفت باید شتخص ناشتناسی یک قطعه استخوان و یا گوشت بوسیله انگشتانش به سگ عرضه نماید.
 
– دفعات اول در حضور صاحبش و دفعات بعدی در غیبت صاحبش در این موقع سگ بوسیله برگرداندن سرش می فهماند که رغبتی به خوردن لقمه ندارد.
 
– بهتراست این درس را همیشه با ادای تنها یک کلمه ازقبیل نخور و امثال آن ادامه داد و همواره از یک کلمه مشخص استفاده کنید تا در ذهن حیوان شما بماند.

– در موقع لزوم تحسین و نوازش و یا توبیخ را فراموش نکنید.

آموزش ایستادن – صبرکردن

آموزش دستور ” ایست یا توقف “

 • برای آموزش دستور” ایست یا توقف “باید حیوان را در حالی که قالده بسته شده است در وضعیت نشسته قرار داد و سپس دستور ایست را داد و در این حال کف دست چپ را در جلوی پوزه قرارداده و قدم به قدم از وی دور شوید و دستور را تکرار نمائید .
 • 2 الی 5 ثانیه حیوان باید دراین حالت نگذارید  و سپس رهایش بکنید .
 • به تدریج این زمان و فاصله را افزایش دهید تا زمانی که با ارائه دستور ایست حداقل سه دقیقه صبرکند .
 • بتدریج دامنه فاصله گرفتن را افزایش دهید تا حدود 4/1 متر از او فاصله داشته باشید .
 • تشویق سگ در این زمان حائز اهمیت است.
 • تشویق سگ میتوانید بهمراه دادن یک جایزه مخصوصاً دادن تشویقی خوراکی باشد ، حیوان با اینکار خاطره خوبی در ذهن خود حک میکند و کم کم با افزایش تعداد تشویقی هایش با رغبت بیشتر به یادگیری آموزش می پردازد.
 • یک نکته ضتروری که باید به آن توجه داشتت این استت که سگ با آنچه شما می گویید یا آن را چطور می گویید و آنچه خود در زمان گفتن آن انجام می دهید کامال آشنا گردد .
 • این دستور را باید با یک صدای رسا و شفاف ادا نمود و حتی در این حال می توانید انگشت سبابه خود را بلند نموده و در حین اشاره کردن دستور ایست را به او بگوئید همزمان انجام دادن اینکار باعث می شود به مرور با افزایش ستطح یادگیری با انجام هرکدوم از حرکات چه شنیدن صدای ایست یا حرکت دست حیوان متوجه حرکت می شود.
 • پس از تکمیل این آموزش می توان حیوان را با آموزش های قبلی یعنی حرکت بنشین و ایست تمرین داد .
 • در اجرای این دستورات باید مهربان و قاطع بود و به دور از خشم آموزش حیوان را کامل کرد .

آموزش هجوم و حمله بگیرش و ول کن

آموزش دستور ” بگیر”

 • حمایت ستگ از صتاحبش یک غریزه حیوانی استت که به مرور و با ایجاد رابطه احستاسی از زمان تولگی با صاحبش ایجاد می شود.
 • در حیوان باید با وهم تعلیم داده شود که در موقع خطر بتواند خطر را احساس کند و در مواقعی که ناگهان به صتاحبش حمله و تجاوز می شود بداند چگونه از او دفاع کند و او را یاری نماید و این آموزش جزء تعلیمات ضروری برای سگها خصوصا برای سگهای محافظ و گارد می باشد.
 • در ابتدای تعلیم به علت احتمال خطر گازگرفتگی ناگهانی باید ابتدا سگ را با پوزه بند مجهز نمود و سپس با یک دشمن ساختگی و فرضی که از اشخاص ناآشنا ) کسی که تا به حال سگ ندیده یا کسی که سگ بهش حس خوبی نداره و با دیدنش به طور مداوم پارس میکنه ( انتخاب شتتوند یک نزاع و کتک کاری ستتاختگی بوجود آورد.
 • در این موقع سگ روی غریزه ذاتی اش حمله را آغاز می کند ولی مربی باید مواظب ناحیه گلو و سر هدف ) دشمن ساختگی ( باشد و با کلمات تحسین آمیز باید سگ را تشویق و یاری نمود .
 • حمله به قسمت سینه و گلوی دشمن ساختگی را از طرف سگ نباید منع نمود بلکه او را باید ترغیب نمود زیرا به این ترتیب او یاد می گیرد که در مقابل دشمن حقیقی و یا قاتل مستقیم به چاقو و اسلحه او حمله ننماید و خطر را دفع کند و بتواند گردن و یا سینه اش را بگیرد و محکم نگاه دارد .
 • سگ همیشه به مواضعی حمله می کند که در موقع تعلیم یاد گرفته است و نتیجه اش از طرف صاحبش مورد رضایت واقع شده و تشویق گردیده است.پت شاپ آنلاین سبدنو اهواز

آموزش دستور ” ول کن “

 • آموزش دستور ” بگیر” به طریق ذکر شده برای سگها خیلی آسان است لکن مشکل تعلیم اجرای دستور ترک حمله است که با شنیدن دستور” ول کن” از طرف صاحبش او باید بالفاصله و بدون تامل و درنگ دشمن را رها کند .
 • تمرین این درس را باید از ابتدا با بند قالده انجام داد که چنانچه با شتنیدن کلمه “ول کن” دستور را انجام نداد بتوان با کشیدن بند قالده او را به این کار تفهیم نمود .
 • این تمرین باید قدری ادامه یابد که بمحض شنیدن کلمه ” ول کن” سگ بدون معطلی دستور را انجام دهد و در حقیقت کلمه ” ول کن” در او اثر سحرآمیزی داشته باشد که بدون اراده انجام دهد .
 • قبل از اینکه به تعلیمات دیگری بپردازید باید کامال مطمئن باشید که این درس و عمل “ول کن” را در موقع حمله قطعاً و فوراً انجام میدهد و بالفاصله می آید نزد صاحبش می نشیند و یا میخوابد .

آموزش پریدن از روی موانع

 • در موقع گردش در مزارع و راهپیمایی اغلب اتفاق میافتد که با نهرهای بزرگ و یا سایر موانع برخورد میکنید که ازم است از روی آنها بپرید و اگر سگ پریدن را یاد نگرفته باشد ناگزیر یا باید حیوان را بغل کنید و به آب بزنید و یا از همانجا مراجعت نمایید. همچنین سگ باید قادر باشد از روی موانع عمودی نیز بپرد. پت شاپ آنلاین سبدنو اهواز
 • برای تعلیم این درس باید یک مانع عمودی تهیه کنید و سگ را قالده بزنید و او را از روی مانع وادار به پریدن کنید.
 • در این حالت سگ باید بفهمد که دویدن و یا گذشتن از کنار مانع و یا از زیر آن مورد نظر نیست و عالوه بر این نباید بدنش با مانع برخورد کند. طریقه عمل به این صورت است که ابتدا باید خود شخص با گفتن کلمه بپر از روی مانع بپرد و ستتتگ را )با قالده و زنجیر( برای این کار کمک و هدایت نماید و در همان لحظه که
 • حیوان می پرد باید کلمۀ بپر را تکرار نماید و سپس او را نوازش کند. ازم به یادآوری است که در ابتدای کار نباید مانع بیش از 01 تا 02 سانتیمتر ارتفاع داشته باشد ولی بعد از چندی که حیوان تا حدی برای انجام این کار آماده شده میتوان ارتفاع مانع را به تدریج زیادتر نمود و در این حالت باید سعی شود که پرش از ارتفاع خیلی زیاد حیوان را ناراحت نکند.
 • عالوه بر این میتوانید همزمان با تعلیم بیار وقتی سگ چیزی را برای شما میآورد موانعی در سر راه او قرار دهید تا مجبور به پریدن از روی آنها شود