میومیوکت یک محصول با کیفیت که فعالیت خود را در حوضه بوگیر خاک گربه  آغاز نمود و تاکنون موفق به تولید محصولاتی همچون خاک کربن اکتیو ، و مکمل خاکهای گربه نموده است.